Toelichting Effectief Rendement

Effectief rendement
Het effectief rendement voor een kavel wordt bepaald door het rendement waarbij de contante waarde van de canon en eventuele terugkoopprijs gelijk is aan de koopprijs van de kavel.

Uitgangspunten bij voorbeeld berekening van het effectiefrendement

1. Gemiddelde inflatie

Bij de berekening van het effectief rendement gaan we in onze calculaties er vanuit dat de verwachte inflatie gelijk zal zijn aan de gemiddelde inflatie over de laatste 20 jaar. De werkelijke inflatie kan hoger dan wel lager worden dat de verwachte inflatie. Een lager werkelijke inflatie werkt in het nadeel van het gerealiseerde rendement, maar heeft geen negatief effect in de koopkracht van de gerealiseerde kasstroom.

2. Terugkoop
Daar waar er sprake is van een terugkoopmogelijkheid voor de erfpachter wordt in ieder geval het laagste vermeld van (a) effectief rendement op basis van de terugkoopprijs of (b) het effectief rendement voor onbepaalde tijd.

3. Herijking canontarief
Waar er sprake is van herijking van het canontarief na een rentevast periode op basis van markttarieven of grondwaarde wordt er in de berekening van uitgegaan dat dit nog tot een verlaging nog tot een verhoging leidt in de maandcanon direct voorafgaand aan de herijking.

VoorbeeldUitwerking
De canon wordt jaarlijks verhoogd met 2,4% en eindigt bij de terugkoop na 30 jaar op € 596,79. Dat is gelijk aan € 300 * (1 + 2,4%)^ 30. Het tarief waarbij de contante waarde van de maandelijkse canons en de terugkoopprijs van € 203.036 gelijk is aan de aankoopprijs is gelijk aan 6,1%.


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.