Veelgestelde vragen

Voor aanvullende informatie kunt u de Grondrente vraagbaak downloaden.

Welk rendement mag ik verwachten op een Grondrente contract?

Het rendement dat u mag verwachten op een erfpachtcontract van Grondrente is vergelijkbaar met de rente op een hypotheeklening met een rentevaste periode van 20 jaar. Dit betreft het effectieve rendement op een grondkavel inclusief de verwachte inflatiecorrectie. Voor de verwachte inflatie gebruiken we het gemiddelde inflatiepercentage van de afgelopen 20 jaar. In 2010 was het 20-jaars voortschrijdende gemiddelde inflatiepercentage 2.3% (1990 - 2010).

 Hypotheekrente

Wat is erfpacht?

Wat is erfpacht?
Erfpacht is een zakelijk recht. Het is een vorm van pacht waarbij de overeenkomst niet wordt beëindigd als de pachter bijvoorbeeld sterft of het erfpachtrecht (woning, etc.) verkoopt. De erfpachter heeft daardoor, in economische zin, een rechtspositie die nagenoeg gelijk is aan die van de grondeigenaar.

Bij een grondkavel belast met een erfpachtrecht is het bezit van de bebouwing en van de grond waarop het gebouw staat gescheiden. De grond waarop de opstal staat of wordt gebouwd is uw eigendom als bloot-eigenaar of erfverpachter. U bent niet de eigenaar van bijvoorbeeld het huis of appartement. Bij erfpacht heeft u de grond in bruikleen gegeven aan de erfpachter. Daarover ontvangt u iedere maand een vastgesteld bedrag, de zogenaamde canon.

Rechten erfpachter
De erfpachter heeft ook het recht op de grond te bouwen en de bebouwing samen met het erfpachtrecht te verkopen. Wel moet de bebouwing zoals altijd aan de normale wettelijke regelgeving en normen voldoen. Het recht van erfpacht is in Nederland geregeld in boek 5, titel 7, van het Burgerlijk wetboek.

Vergoeding
Voor de erfpacht ontvangt u, als eigenaar van de grond, een maandelijkse vergoeding (de canon van de erfpachter). Deze canon wordt berekend over de waarde van de grond, zoals die wordt vastgesteld door een onafhankelijk, erkend taxateur bij de uitgifte van het recht van erfpacht. U vindt de canon terug in de koopovereenkomst en de leveringakte van de grond.

Bloot-eigenaar
De erfverpachter of bloot-eigenaar is de eigenaar van de grond. Alle voorwaarden die samen met de erfpachter zijn overeengekomen, worden vastgelegd in een notariële akte. Deze voorwaarden kunnen vanzelfsprekend niet zomaar worden gewijzigd. Ook niet als de erfpachter overlijdt, de woning (erfpachtrecht) verkoopt, failliet gaat of als het erfpachtrecht om wat voor redenen dan ook van eigenaar verandert. In deze erfpachtvoorwaarden zijn de canon, de indexering, eventuele herijking van de canon, de terugkoop, de voortzetting na de initiële periode en de boete bij terugkoop vastgelegd.

Fiscale behandeling
Voor de erfpachter is in de huidige regelgeving, de canon net als de hypotheekrente, in het algemeen fiscaal aftrekbaar. Een natuurlijk persoon als bloot-eigenaar neemt in het algemeen in de jaarlijkse belastingaangifte de waarde van de kavel in het economisch verkeer mee onder “overig vastgoed" in Box 3 “inkomsten uit sparen en beleggen”.

Wat zijn de voordelen van het bezitten van een “bloot” eigendom?

Voordelen 

 • Een directe belegging in vastgoed;
 • Een aantrekkelijk en zorgeloos canonrendement welk jaarlijks wordt verhoogd met inflatie;
 • Een laag risicoprofiel zonder leegstand- of huurprijsrisico;
 • Een onderpand met hoge dekkingsgraad (beter dan hypotheek);
 • Geen afschrijving, onderhoud- of verzekeringkosten.

Wat is een fair rendement op een Grondrente contract?

Het rendement dat u mag verwachten op een erfpachtcontract van Grondrente is vergelijkbaar met de rente op een hypotheeklening met 20 jaar rentevast periode. Dit betreft het effectief rendement op een grond kavel inclusief de verwachte inflatiecorrectie. Voor de verwachte inflatie gebruiken we de gemiddelde inflatie van de afgelopen 20 jaar van 2.3% (1990 - 2010).

Het verwacht effectief rendement inclusief inflatieverwachting is dus:

Hoger dan spaarrente
U mag een hoger rendement verwachten dan spaarrente. Immers een spaar tegoed is direct opvraagbaar.

Hoger dan een staatslening
U mag een hoger rendement verwachten dan een staatslening met een looptijd van 20 jaar of langer, want u loopt meer verhandelbaarheid- en kredietrisico.

Lager dan hypotheekrente
U hebt immers een betere zekerheid dan een hypotheek omdat u alleen de grond financiert met de gebouwen als extra zekerheid.

Lager dan huurrendement
Lager dan huurrendement op vergelijkbaar vastgoed, want u hoeft geen rekening te houden met afschrijvingen, onderhoudskosten, leegstandrisico en verzekeringen.

Actuale tarieven
Voor actuele spaarrente, hypotheekrentetarieven en rendement op staatsleningen zie onderstaande tabellen.

Actuele spaarrente

 

Hypotheekrente
10 jaars staatslening - laatste jaar
Actuele en historische rente: hypotheek, lening en internetsparen
 

Waarvoor staat effectief rendement?

Effectief rendement
Het effectief rendement voor een kavel wordt bepaald door het rendement waarbij de contante waarde van de canon en eventuele terugkoopprijs gelijk is aan de koopprijs van de kavel.

Uitgangspunten bij voorbeeld berekening van het effectiefrendement

1. Gemiddelde inflatie

Bij de berekening van het effectief rendement gaan we in onze calculaties er vanuit dat de verwachte inflatie gelijk zal zijn aan de gemiddelde inflatie over de laatste 20 jaar. De werkelijke inflatie kan hoger dan wel lager worden dat de verwachte inflatie. Een lager werkelijke inflatie werkt in het nadeel van het gerealiseerde rendement, maar heeft geen negatief effect in de koopkracht van de gerealiseerde kasstroom.

2. Terugkoop
Daar waar er sprake is van een terugkoopmogelijkheid voor de erfpachter wordt in ieder geval het laagste vermeld van (a) effectief rendement op basis van de terugkoopprijs of (b) het effectief rendement voor onbepaalde tijd.

3. Herijking canontarief
Waar er sprake is van herijking van het canontarief na een rentevast periode op basis van markttarieven of grondwaarde wordt er in de berekening van uitgegaan dat dit noch tot een verlaging noch tot een verhoging leidt in de maandcanon direct voorafgaand aan de herijking.

Voorbeeld (2010)Uitwerking
De canon wordt jaarlijks verhoogd met 2,4% en eindigt bij de terugkoop na 30 jaar op € 611,11. Dat is gelijk aan € 300 * (1 + 2,4%)^ 30. Het tarief waarbij de contante waarde van de maandelijkse canons en de terugkoopprijs van € 203.704 gelijk is aan de aankoopprijs is gelijk aan 6,1%.

Kan ik deze belegging nalaten aan mijn kinderen?

Ja, dit is mogelijk. Het blote eigendom gaat over op uw erfgenamen door vererving. Zij krijgen dezelfde rechten en plichten die u bent aangegaan onder de erfpachtvoorwaarden bij uitgifte van het erfpachtrecht.

Wat zijn de plichten van de erfpachter van de kavel?

De erfpachter dient:

 1. de canon tijdig te betalen;
 2. de opstallen in behoorlijke staat te onderhouden en te verzekeren;
 3. de kavel uitsluitend gebruiken conform de bestemming;
 4. alle lasten die rusten op en belastingen die geheven worden op het registergoed te dragen en betalen.

Met welke risico’s dient rekening gehouden te worden?

Aan iedere belegging kleven risico's. Wij achten de risico's van een belegging in grond via Grondrente zeer beperkt. Wij zien de volgende risico's als de meest kenmerkende voor een investering in een grondkavel uitgegeven in erfpacht:

Verhandelbaarheid
U dient er rekening mee te houden dat de kavel belast met erfpacht langer in de verkoop kan staan dan een verhuurd pand. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de kavel belast met erfpacht alleen met een verlies ten opzichte van de getaxeerde verkoopprijs kan worden verkocht als gevolg van de onbekendheid van het product.

Wanbetaling
U dient er rekening mee te houden dat de erfpachter mogelijk niet in staat is aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval heeft u na twee jaar het recht de erfpacht op te zeggen. Binnen 6 maanden na opzegging bent u verplicht om een erfpachtrecht openbaar te verkopen met dezelfde voorwaarden vergelijkbaar met het opgezegde erfpachtrecht.

Rente gevoeligheid

U dient er rekening mee te houden dat de prijsontwikkeling van de kavel negatief wordt beïnvloed door rente stijging.

Milieuvervuiling
U dient er rekening mee te houden dat de kavel mogelijk vervuild is of wordt vervuild. Het initiële risico wordt verkleind door het onderzoek van de taxateur voorafgaand aan de uitgifte in erfpacht. Mocht er toch sprake van een vervuiling zijn dan is dit risico in eerste instantie voor de erfpachter. Doch als deze zijn verplichting tot sanering niet nakomt is het mogelijk dat de schade daarvan bij u terecht komt. In dat geval heeft u uiteraard het recht om de erfpacht op te zeggen en uw schade te verhalen op de erfpachter bij de verkoop van het erfpachtrecht.

Risico van de waarde van het erfpachtrecht
Op grond van de huidige wetgeving mag een erfverpachter het erfpachtrecht opzeggen ingeval de erfpachter zijn canonverplichting over twee achtereenvolgende jaren niet heeft voldaan of in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van zijn overige verplichtingen. Door opzegging eindigt het erfpachtrecht. In dat geval wordt de erfverpachter vol eigenaar van grond en opstallen. Op grond van de wet heeft de voormalige erfpachter recht op vergoeding van de waarde van het erfpachtrecht. Op deze door de erfverpachter aan de voormalige erfpachter te vergoeden waarde mag de erfverpachter in mindering brengen hetgeen de erfverpachter van de voormalige erfpachter te vorderen heeft (bijv. de achterstand van de canon over twee jaren). Het kan zijn dat het erfpachtrecht minder waard is dan de vordering die de erfverpachter op de erfpachter heeft. In dat geval heeft de erfverpachter een restvordering op de voormalige erfpachter.

Retentierecht erfpachter
Indien het erfpachtrecht door de erfverpachter is opgezegd dient de erfverpachter de waarde van het erfpachtrecht aan de voormalige erfpachter te vergoeden.

Zolang door de erfverpachter niet de aan de voormalige erfpachter toekomende vergoeding (het saldo) is betaald heeft de erfpachter het retentierecht ten aanzien van de onroerende zaak. Dit betreft een naar huidig recht dwingendrechtelijke bepaling waarvan derhalve niet kan worden afgeweken. Het retentierecht houdt voor de voormalige erfpachter de bevoegdheid in om de onroerende zaak nog niet aan de erfverpachter ter beschikking te hoeven stellen zolang het aan de voormalige erfpachter toekomende saldo nog niet aan hem is voldaan en dient derhalve tot zekerheid voor de betaling van het hem toekomende.

Wijziging van de erfpachtvoorwaarden door de rechter
Indien 25 jaren na de vestiging van het erfpachtrecht zijn verlopen, kan de rechter op vordering van de erfverpachter of de erfpachter het erfpachtrecht wijzigen of opheffen op grond van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van het erfpachtrecht niet van de erfverpachter of de erfpachter kan worden gevergd. De rechter kan de vordering onder door hem vast te stellen voorwaarden toewijzen.

Wat zijn de minimale kwaliteitseisen voor de grond?

Een bloot eigendom uitgegeven onder de Grondrente erfpachtvoorwaarden voldoet ten minste aan onderstaande eisen:
- Het onderliggende vastgoed ligt in Nederland;
- De koopprijs is vrij op naam;
- De looptijd van het erfpachtcontract is van onbepaalde duur;
- De canon wordt jaarlijks verhoogd met inflatie;
- De erfpachtvoorwaarden zijn opgenomen in de akte van levering.

Wat zijn de rechten van de erfpachter?

De erfpachter heeft:

 1. het gebruiksrecht van de kavel en de opstallen conform de bestemming.
 2. een recht van terugkoop van het bloot eigendom onder de voorwaarden als opgenomen in het erfpachtcontract.

Wanneer de opstalhouder de grond vervuilt, wat heeft dit voor financiële gevolgen?

Indien de erfpachter de grond vervuilt of vervuild heeft geldt dat de erfpachter verplicht kan worden om de grond te saneren danwel verplicht kan worden tot het vergoeden van de schade. Dit principe is vooraleerst terug te voeren op het beginsel dat de vervuiler betaalt.

In de erfpachtvoorwaarden is opgenomen dat (danwel met woorden van gelijke strekking) het de erfpachter niet is toegestaan de onroerende zaak (mede) te gebruiken voor het plaatsen of aanbrengen van voorwerpen waarvan schade, gevaar, hinder dan wel bezwaar uit een oogpunt van het milieu is te duchten.

Verontreiniging van de grond zal derhalve een verzuim opleveren onder de erfpachtvoorwaarden en dien ten gevolge een (mogelijk) recht op schadevergoeding indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming.

Indien sprake zal zijn van ernstige verontreiniging zal dit grond kunnen opleveren om het verzuim aan te merken als een ernstige mate van tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van de erfpachter uit hoofde van de erfpachtvoorwaarden. In dat geval zal dit grond opleveren om het erfpachtrecht op te zeggen. In dat geval is de erfverpachter verplicht om de waarde van het erfpachtrecht aan de voormalige erfpachter te vergoeden, na aftrek van hetgeen de erfverpachter van de erfpachter te vorderen zal hebben. De kosten van sanering die voor rekening van de erfpachter zouden komen maar die door de erfverpachter zijn betaald zouden alsdan voor verrekening in aanmerking moeten kunnen komen.

Kunnen de erfpachtvoorwaarden gewijzigd worden zonder mijn toestemming?

Indien 25 jaren na de vestiging van het erfpachtrecht zijn verlopen, kan de rechter op vordering van de erfverpachter of de erfpachter het erfpachtrecht wijzigen of opheffen op grond van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van het erfpachtrecht niet van de erfverpachter of de erfpachter kan worden gevergd.

De rechter kan de vordering onder door hem vast te stellen voorwaarden toewijzen.

Is de belegging in een kavel vrij verhandelbaar?

Bij een belegging met Grondrente hoeft u zich geen zorgen te maken over de eventuele overdraagbaarheid van de belegging. Een kavel, technisch ook wel genoemd "Het blote eigendom", is vrij overdraagbaar. U heeft voor de overdracht geen toestemming nodig van de erfpachter. Enkel de grond wordt overgedragen en het erfpachtrecht en opstalrecht gevestigd op het stuk grond blijven bestaan.

Is er een minimum of maximum bedrag dat ik kan investeren in Grondrente?

Ja, er wordt een minimum investeringsbedrag van €100.000,- gehanteerd. De bedragen per kavel hangen af van de koopsom en canon inkomsten beschikbaar op dat moment. De waarden van de kavels lopen uiteen van minimaal €50.000 tot enkele miljoenen. De kavels worden slechts aangeboden in een pakket met een totale koopsom van mininmaal € 100.000. De kavels kunnen derhalve slechts verkregen worden voor een (gezamenlijk) koopsom van minimaal € 100.000 per transactie. U bent uiteraard vrij in de samenstelling van uw kavels. Naast de kavels opgenomen op de website kunt u eventueel ook een aankoopopdracht voor kavels verstrekken.

Vanaf 1 januari 2012 bedraagt het minimale investeringsbedrag €100.000,-

Word ik begeleid bij het proces van aankoop tot levering?

Ja. Als u een kavel koopt van Grondrente, dan begeleiden wij u bij het gehele proces. Het proces bestaat uit de volgende stappen: een informatiefase, een offertefase, een koopovereenkomstfase en de levering. Na de levering wordt tevens het betalingsverkeer van de canon geregeld, de zogenaamde beheerfase, tevens de laatste fase.

Voor het Stappenplan

Hoe zit het stappenplan in elkaar?

Kan de belegging worden verkocht met behulp van een makelaar?

Ja, dit is mogelijk. Het betreft hier een direct belegging in vastgoed.

Deze keuze staat u geheel vrij.

Waarom krijg ik op Grondrente een lager rendement dan bij een vastgoed obligatie of CV?

Dit komt door het verschil in kredietrisico dat u loopt. Bij een vastgoed CV of obligatie verstrekt u in het algemeen eigen vermogen of een achtergestelde lening. Hierdoor investeert u met een hefboom werking. U heeft vaak alleen een 2e hypothecaire inschrijving en staat daarmee bij wanbetaling achteraan in de rij van schuldeisers. Bij grondrente heeft u niet alleen de grond maar ook de opstallen als onderpand. U heeft zelfs een betere zekerheid dan de hypothecaire geldgever op het erfpachtrecht.

Wat gebeurt er bij wanbetaling van de erfpachter?

Eerste herinnering
In eerste instantie wordt er een betaalherinnering door de erfverpachter of zijn vertegenwoordiger verstuurd aan de erfpachter met het verzoek te betalen binnen 14 dagen.

Tweede herinnering
Leidt dit niet tot resultaat dan volgt er een tweede herinnering. Hierbij worden tevens administratiekosten in rekening gebracht.

Derde herinnering
Mocht er na twee maanden alsnog een achterstand bestaan dan wordt een derde herinnering verstuurd en een boete opgelegd van een halve maandcanon.

Vierde herinnering
Mocht er na drie maanden nog niet zijn betaald dan wordt er een aanmaning verstuurd per exploot. Hierin wordt gewaarschuwd voor de opzegging van het erfpachtrecht bij eventuele voortdurende wanbetaling. Tevens wordt per exploot de hypothecaire geldgever geïnformeerd over de betalingsachterstand.

Vijfde herinnering
Mocht er na twaalf maanden nog niet zijn betaald dan wordt er een vijfde brief verstuurd per exploot en afgeleverd door een deurwaarder waarin het recht van erfpacht wordt opgezegd met een opzegtermijn van één jaar. Hierbij wordt tevens per exploot de hypothecaire geldgever geïnformeerd. Opzegging op grond van wanbetaling van de canon mag wettelijk pas na 2 jaar.

Verder verwijzen wij naar de sectie ‘’Wat gebeurt er bij opzegging van het erfpacht en opstalrecht?’’

Hoe wordt het erfpachtrecht opgezegd?

Opzegging vindt plaats per deurwaardersexploot en met inachtneming van een termijn van tenminste zes tot twaalf maanden. De opzegging wordt op straffe van nietigheid binnen acht dagen betekend aan de hypotheekhouder(s) en aan anderen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op het erfpachtrecht in de openbare registers staan ingeschreven.

Wat zijn de gevolgen bij opzegging?

Vol eigenaar
Het erfpachtrecht eindigt door opzegging. In dat geval wordt de erfverpachter vol eigenaar van grond en opstallen. De erfpachter mag de opstallen noch geheel noch gedeeltelijk wegnemen. De erfverpachter is gerechtigd tot de opbrengst van verhuring en ingebruikgeving en tot het gebruik van de grond en de opstallen vanaf de datum waarop het erfpachtrecht ingevolge de opzegging eindigt.

Lasten
Vanaf de datum dat de opzegging in werking treedt en het feitelijk gebruik van de in erfpacht uitgegeven zaak door de erfpachter beëindigd is, komen alle belastingen en alle andere lasten, die op of wegens de eigendom en de bebouwing van de grond worden geheven, ten laste van de erfverpachter. 

Openbareverkoop erfpachtrecht
De erfverpachter is verplicht binnen zes maanden na de dag waarop het erfpachtrecht een openbare verkoping volgens plaatselijke gewoonte en onder de gebruikelijke veilingvoorwaarden te doen houden van een erfpachtrecht op de grond, te verlenen voor de verdere tijdsduur van het geëindigde erfpachtrecht en overigens onder de destijds voor dat recht gegolden hebbende bepalingen. Erfverpachter is ontheven van de verplichting tot het vestigen van een Erfpachtrecht indien tijdens vorenbedoelde veiling blijkt dat er geen gegadigden zijn.

Vergoeding erfpachter
De opbrengst van de verkoping wordt uitgekeerd aan de voormalige erfpachter na aftrek van al hetgeen deze aan de erfverpachter met betrekking tot dat recht, de grond en de opstallen nog is verschuldigd, van de kosten van verkoping en onder aftrek  van hetgeen de hypotheekhouder toekomt. Indien er op de bovengenoemde veiling geen gegadigden zijn is erfverpachter verplicht met in achtneming van het bepaalde in artikel 5:87 lid 2 Burgerlijk Wetboek de waarde van het erfpachtrecht aan erfpachter te vergoeden. 

Hypotheekrecht
Door opzegging van het erfpachtrecht vervallen alle ten laste van dat erfpachtrecht door de erfpachter ten behoeve van een hypotheekhouder (vaak een bank) gevestigde hypotheekrechten. Het vorenstaande betekent echter niet dat de betreffende hypotheekhouder per definitie geen verhaalsmogelijkheid meer heeft. Indien het erfpachtrecht immers voor het eindigen van het erfpachtrecht met een hypotheekrecht was bezwaard, wordt het hypotheekrecht geconverteerd in een pandrecht ten laste van het aan de erfpachter toekomende saldo (zijnde de waarde verminderd met hetgeen de erfverpachter van de erfpachter te vorderen heeft). Dit betekent derhalve dat de hypotheekhouder zich kan verhalen op dat saldo voor het hem toekomende. Het saldo zal alsdan geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de vordering van de hypotheekhouder) aan de hypotheekhouder dienen toe te komen. Het is te adviseren om u alsdan te laten bijstaan door een deskundige alvorens u tot enige uitkering aan voormalige hypotheekhouders (alsdan pandhouders) overgaat.

Ontruiming erfpachter
Na het einde van het erfpachtrecht is de (voormalige) erfpachter verplicht de onroerende zaak te verlaten en te ontruimen. Generlei uitkering  hoeft  plaats  te vinden , zolang de grond met de opstallen niet ter vrije beschikking  aan de erfverpachter is gesteld, behoudens door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten. 

Welke rechten heeft u wanneer de opstalhouder zijn woning heeft verwaarloosd?

U kunt wanneer de opstalhouder zijn woning heeft verwaarloosd, de erfpachter sommeren om zijn onderhoudsverplichting na te komen.

Wanneer de opstalhouder zijn verplichting niet nakomt, kunt u dit aanmerken als het in ernstige mate tekortschieten in onderhoudsvoorziening, hetgeen een reden is om het erfpachtrecht op te zeggen.

Wat is inflatie?

Inflatie betekent letterlijk opblazen, aanzwellen of groter worden. Inflatie is een term die in de economie veel gebruikt wordt waarbij inflatie meestal omschreven wordt als geldontwaarding of waardevermindering van het geld. Eenvoudig gezegd betekent inflatie in dit verband dat je na verloop van tijd steeds minder kunt kopen met hetzelfde aantal euro's. Deze inflatie wordt prijsinflatie genoemd. Er bestaat ook nog zoiets als monetaire inflatie. Dat houdt in dat de hoeveelheid geld in een economie toeneemt. Als wij het op deze website hebben over inflatie, bedoelen wij prijsinflatie.

 

 

Inflatie over de periode 1991-2010

           
1991 3,20%   2001 4,20%  
1992 4,10%   2002 4,00%  
1993 2,50%   2003 2,40%  
1994 2,40%   2004 1,30%  
1995 2,40%   2005 1,50%  
1996 1,90%   2006 1,30%  
1997 2,30%   2007 1,10%  
1998 1,80%   2008 2,50%  
1999 2,20%   2009 1,20%  
2000 2,00%   2010 1,30%  
           
           
Bron: CBS Consumentenprijzen - CPI  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe wordt de canon gecorrigeerd voor inflatie?

Bij toepassing van de Grondrente erfpachtvoorwaarden wordt de canon jaarlijks verhoogd met de inflatie.

Als er sprake is van deflatie blijft de canon gelijk.

Rekenvoorbeeld

Uitgangspunten:
De eerstvolgende herzieningsdatum is 1 januari komend jaar.
De inflatie voor de aanpassing per 1 januari komend jaar is 2,1%.
De maandelijkse canon per 1 december huidige jaar bedraagt: EUR 1.009,17.

Uitwerking:
De maancanon voor 1 januari komend jaar bedraagt dan:
EUR 1.009,17 x (1 + 2.1%) = EUR 1.030,36.

 

Wat zou mijn canon nu zijn als ik in 1990 een kavel met €200 canon zou hebben gekocht?

De onderstaande diagram geeft in dat geval uw canon ontwikkeling weer als u in 1990 een kavel met €200 canon zou hebben gekocht. De initiële canon van €200 is jaarlijks verhoogd met de inflatie. 

Hoe wordt de marktwaarde van de grond bepaald?

Hoe wordt de marktwaarde van de grond bepaald?

Bij uitgifte van het erfpachtrecht heeft een taxatie plaatsgevonden door een beëdigd taxateur. In het algemeen is de waarde van de grond ongeveer 40% van de WOZ-waarde van een woning. De waarde kan echter uiteenlopen van 20% tot 60%. Dit is mede afhankelijk van de grootte en de ligging van de kavel. De waarde van grond per vierkante meter is in de Randstad in het algemeen hoger dan daarbuiten.

Kan ik de kavel belast met erfpacht bezichtigen?

Nee, in principe niet. Het gebruiksrecht ligt bij de erfpachter. U kunt uiteraard met ons overleggen of u de kavel kunt bekijken vanaf de openbare weg en/of de erfpachter genegen is u te ontvangen en rond te leiden.

Kan ik investeren vanuit een B.V. in plaats van uit privé vermogen?

Ja, het is mogelijk te investeren vanuit zowel een B.V. of een ander rechtspersoon als wel vanuit privé. Houd er wel rekening mee dat de fiscale behandeling voor een rechtspersoon afwijkt van die van een box 3 belegging door een natuurlijk persoon.

Kan Grondrente behulpzaam zijn bij de verkoop van mijn belegging?

Naast bemiddeling is er de mogelijkheid dat u het blote eigendom te koop aanbiedt aan Grondrente. Op korte termijn krijgt u te horen of Grondrente interesse heeft in de aankoop van het blote eigendom. Indien er vanuit Grondrente interesse is van de door u aangeboden belegging, wordt een bedrag geboden waarvoor het blote eigendom kan worden verkocht. Dit is geheel vrijblijvend. U kunt zelf beslissen of u akkoord gaat met dit bod.

Wie kiest de notaris?

De keuze van de notaris is aan Grondrente. Grondrente werkt samen met een beperkt aantal vaste notarissen en biedt u de transactie vrij-op-naam aan.

Wordt er bij Grondrente rekening gehouden met prijsontwikkeling en inflatie?

Bij een Grondrente kavel is de waarde losgekoppeld van de waarde van het onderliggende vastgoed. De toekomstige canon en/of de terugkoopprijs zijn uitsluitend gerelateerd aan de inflatieontwikkeling. Deze zijn nergens meer gekoppeld aan de waardeontwikkeling van de grond.

Onderpand waarde

Het bloot-eigendom blijft zijn waarde behouden, zolang de inflatie niet in sterke mate de prijsontwikkeling in het onderliggende vastgoed overtreft. Indien de waarde van het volle eigendom zakt onder de contante waarde van de canon, levert dit een mogelijk risico op bij wanbetaling en opzegging van het recht van erfpacht.

In onderstaande diagram kunt u zien dat bij een inflatie van 5% per jaar en een vastgoed prijsontwikkeling van slechts 2%, de waarde van het erfpachtrecht in jaar 27 terugloopt naar nihil.

 Waardeontwikkeling

 

Is Grondrente een alternatief voor een lijfrente?

Een investering in een grondkavel van Grondrente is een aantrekkelijk alternatief voor een lijfrente. Bij een lijfrente ontvangt u een vast inkomen per jaar tot het overlijden van de langstlevende onder het contract.

Uitgangspunten    
Leeftijd kopers 60 Jaar  
Huwelijkse staat Getrouwd  
Koop/verkoopfactor Grondrente 25 * jaarcanon  
     
Voorbeeld Lijfrente Grondrente
Storting: € 100.000 € 100.000
Jaarlijkse uitbetaling € 5.500 € 4.000
Indexatie X V
Betaling na overlijden X V
Verhandelbaar X V

 

Indexatie

Hiermee wordt aangegeven of de uitbetaling al dan niet jaarlijks wordt verhoogd met inflatie.

 

Betaling na overlijden

Hiermee wordt aangegeven of de uitbetaling al dan niet doorloopt na overlijden van de gerechtigde.

 

Verhandelbaar

Hiermee wordt aangegeven of het contract vrij verhandelbaar is zonder toestemming van de contractspartij.

Is Grondrente vergunningplichtig?

Grondrente is voor het aanbieden van haar producten en diensten in de brochure niet vergunningplichtig
ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) of De Nederlandse Bank (DNB).

 

Wat zijn de antwoorden op de vragen van de AFM checklist beleggen in vastgoed?

De AFM heeft een checklist voor vastgoedbeleggers ontwikkeld. Zij benadrukt dat het voor beleggers belangrijk is te beschikken over de essentiële informatie met betrekking tot de vastgoedbelegging en missende informatie af te dwingen. De checklist bestaat uit een aantal vragen die de belegger helpt om de risico’s van beleggen in vastgoed zoveel mogelijk te analyseren en te begrijpen. Klik hier voor het downloaden van de AFM checklist beleggen in vastgoed.

Hoe gaat Grondrente om met eventuele klachten?

Grondrente streeft naar 100% klanttevredenheid.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wellicht kunnen wij uw probleem direct oplossen. Bovendien stelt u ons zo in staat om onze dienstverlening verder te optimaliseren.
 
Wij ontvangen uw eventuele klacht bij voorkeur via het volgende e-mailadres: info@grondrente.nl of telefonisch op nummer 035 785 00 37.
 
Wij streven ernaar uw klacht binnen 20 werkdagen volledig af te handelen. Na ontvangst van een klacht laten wij u weten wie uw klacht behandelt. Na het in behandeling nemen van de klacht verneemt u van ons de stand van zaken omtrent uw klacht.